ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފޯރަމް

މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ
މާލެ 28، މާޗް 2019: އެމްއެމްއޭއިން ބޭއްވި ޔޫތް އެންޓަޕްރެނާސް ފޯރަމް: ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އެމްއެމްއޭ