މަޖިލިސް 19ގެ ވޯޓުލުން

6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު
6 އެޕްރީލް 2019 - ރައްޔިތުން މަޖިލީސް 2019 ގެ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނީ: ވޯޓްލުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އިޔާދު