މަޖިލިސް 19 އިގެ ވޯޓް

6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
6 އޭޕްރީލް 2019. މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން: މި އިންތިހާބު މިއަދު ކުރިޔަށް ދިއައިރު މާގިނަ މައްސަތަކެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓްލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް