މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫގައި

11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކައުންސިލާއި، ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫގެ ކްލަބުތަކާއި، ކައުންސިލާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ތޮއްޑޫ ސުކޫލުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
11.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތޮއްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް