ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންގެ ތައްޔާރީތައް

12 އޭޕްރީލް 2019، ތޮއްޑޫ - ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު އަދި ކަރާ ހެއްދުމުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަ ތޮއްޑޫ މި އަހަރުވެސް ވަނީ ރޯދައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ ދަނޑުވެރި ކަމުގައި ތަފާތު ބާއްވަތްތައް ހައްދާފަ އެވެ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުތަކުހައި ކަރާގެ އިތުރުން މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބާވަތްތަކަކީ ފަޅޮލާއި މިރުހާއި ބައްޓާއި އެކި ބާވްތަތަކުގެ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އެވެ. އަންނަ މޭ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ރޯދަ މަސް ފަށާއިރު މި އަހަރު ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާނެ ކަރާގެ ގިނަ އަދަދެއް މާލޭގައި ހުންނަ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ގެނައުމަކީ ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންގެ މި އަހަރުގެ އުންމީދެވެ. -- އަހުމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ފަޅޯ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ފަޅޯ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ފަޅޯ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ފަޅޯ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަނދަރުމަތި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ސިއްޙީ މަރުކަޒު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަނދަރުމަތި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ބަނދަރުމަތި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ބަނދަރުމަތީގައި ބާސްކެޓްތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތަކަށް މީހަކު ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބިލެތް ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ބިލެތް ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތަކަށް މީހަކު ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ދަނޑަށް ފެންދޭން ބޭނުންކުރާ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކޮޕީފަތް ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :މުރާކި ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކޮޕީފަތް ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :މިރުސް ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަށި ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަށި ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަށި ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑަށް މީހަކު ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ކަރާ ދަނޑަށް މީހަކު ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑެއްގައި ކަރާ ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަރަބޯ ވެޔޮތަކަށް ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ދަނޑެއްގައި ކަރާ ހައްދާފައި - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ :ބަރަބޯ ވެޔޮތަކަށް ފެންދެނީ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތައް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ މިރުސް ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ފަޅޯ ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑުގައި ކުރިން އުޅުނު ބުދު ދީނުގެ މީހުން އަޅުކަންކުރަން ބޭނުން ކުރި ފައްޅި ދާގަބާ - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ ފަޅޯ ދަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ ސުކޫލު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫ ސުކޫލު ތެރޭގައި ހުރި ގަހެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ހައްދާ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ހައްދާ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ހައްދާ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ކަރާ ހައްދާ ދަނޑުތަކެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަންތަން ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ޗާޓެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫގެ ރުއްގަނޑެއް - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް
12.04.2019 އއ.ތޮއްޑޫ : ތޮއްޑޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު - ފޮޓޯ : އަހްމަދު މުހައްމަދު | އަވަސް