ސޫދާންގެ މުޒާހަރާތައް

18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.
18 އޭޕްރީލް 2019، ހަރުތޫމް - ސުދާނުގައި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރު ޙަރްތޫމްގެ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު ވެސް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ބަޝީރު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރަކީ އެތަކެއް އަނިޔާތައް ތަހައްމަލް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަންތައް ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަހައިގަނެފާނެތީ އެވެ.