ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް

19 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ - ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. ހިނގާލުން ހަވީރު 4:00 ޖެހި އިރު ފަށައ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެކޮޅު މުލިއާގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދީދީ ވަނީ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.
19 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ - ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. ހިނގާލުން ހަވީރު 4:00 ޖެހި އިރު ފަށައ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެކޮޅު މުލިއާގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދީދީ ވަނީ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.
19 އޭޕްރީލް 2019، މާލެ - ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވި އެވެ. ހިނގާލުން ހަވީރު 4:00 ޖެހި އިރު ފަށައ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެކޮޅު މުލިއާގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދީދީ ވަނީ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.