ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ

21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.
21 އޭޕްރީލް 2019، ކޮލޮމްބޯ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް މިއަދު ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާތައްދީފަ އެވެ. މި ހަމަލާތަކެއްގައި އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށެވެ.