ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް

ކޮލޮމްބޯ (އޭޕްރީލް 21) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައި
ކޮލޮމްބޯ (އޭޕްރީލް 21) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައި
ކޮލޮމްބޯ (އޭޕްރީލް 21) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ދެ ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައި