"ވާވޭ ޕީ 30" ފޯން ނެރުން

5 މޭ 2019، މާލެ - ދުނިޔެ އަަޖައިބުކޮށްލި، ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޯ ފޯނު ރާއްޖޭގައި ނެރުން: ވާވޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ރާއްޖޭ ޑިސްރިބިއުޓަރު މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ފަރީދީމަގު ޝޯރޫމްގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާވޭ ޕީ 30 އަދި ޕީ30 ޕްރޯ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެ ދެއްވީ އަވަސްގެ އެޑިޓަރު މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމާއި އާއި މިހާރު ނޫހުގެ ސީނިއާ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ހަމްދޫނާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން އަކްރަމް ކަމާލުންދީންގެ އިތުރުން މެކްސްކޮމް ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ފަޒީލެވެ.
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
04.05.2019 މާލެ -- ވާވޭ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ދެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ30 އާއި ޕީ30 ޕްރޯ، މެކްސްކޮމް އިން ލިބެން ހުންނާނެ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް