ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ލޯންޗްކުރުން

5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.
5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.
5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.
5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.
5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.
5 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑް ކަމަށްވާ، މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް" ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުން: މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެވޯޑްސްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރަން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރުގައި އިއްޔެ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ބޭއްވި ހަފުލާގަ އެވެ.