ރޯދައާއެކު އެންމެން ބާޒާރުގައި

6 މޭ 2019، މާލެ - ރާއްޖެއަށް ރޯދަވެ މިއަދަކީ މުލަ ރޯދަ އެވެ. ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މުޅި މާލެއަކީ މިއަދުވެސް ވަރަށް ކާރޫބާރޫބޮޑު ރަށެކެވެ. ގޭގެއަށް ބާޒާރު ކުރުމާއި ރަށްރަށައި ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސަމާނު ސަޕްލައި ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް އެބަދެ އެވެ. ފޯރީގައި ބާޒާރު ކުރުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މި ކަންކަން ރޯދަ ނިމެންދެން އެއްވާނެއްގައި ކުރިޔަށްދާނެ އެވެ.
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
05.05.2019 މާލެ -- މި އަހަރުގެ ރޯދައަށް ދިވެހިން ތައްޔާރުވުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް