ރޯދަމަސް: ހަލޮބޮލި ބާޒާރުމައްޗެއް

6 މޭ 2019، މާލެ - ބާޒާރަށް އަބަދުވެސް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ މަހަކީ ރޯދަ މަހެވެ. މި ރޯދަ މަހުވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. ބާޒާރުމަތި އޮތީ ތަރުކާރީ އާއި މެވާއިން ފުރި ފައްކާކޮށްލާފަ އެވެ. މާލޭގެ މާރުކޭޓްތަކަށް ބާއްވަތްތައް އޮއްސާލާފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް އަގުތަށް އަދި އުޅެނީ މާ މަތީގަ އެެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ ތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ ތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ ތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އާއިލާއާއެކު ބާޒާރުކުރަން އުޅުނު ތުއްތު ކުއްޖެއް -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ ތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ލޯކަލް މާރުކޭޓު ގޮޅިއެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭވާ ތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ، މި ދިޔަ ރޯދަ މަހަށްވުތެ މި އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަށް އުފުލިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
06.05.2019 މާލެ -- ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެއްކޮއް ބާޒާރުމަތި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް