އަގު ބޮޑު ކުރަނީ ބާޒާރުންތަ؟ ފިހާރައިންތަ؟

"ރޯދަ އައުމާއެކު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވޭ، މުދަލުގެ އަގުތައް ބޮޑުވޭ!"

މިއީ އަބަދު ވެސް ރޯދަ މަހު ކުރާ އޮންނަ އެކެވެ. ޝަކުވާއެކެ ތަކެތީގެ އަގު ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބޮޑުތަނުން ބޮޑު ކުރަނީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަގު ބޮޑުކޮށް މި ވިއްކަނީ ކޮން ތަންތަނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ބާޒާރު މައްޗާއި މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކުގައި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި ބޮޑެތި ސުޕަ މާޓު ތަކުން ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ހޯދަން ދާންޖެހެނީ ވެސް ބާޒާރަށާއި މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށާއި ފިހާރަތަކަށެވެ. ބާޒާރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ފިހާރަ ތަކުން ވަކިން ބިހެއް ލިބެން ހުރީ ދެ ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި މާލެތެރޭ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުގައި ވަކިން ބިހެއް ލިބެނީ ވެސް ހަމަ އެ އަގުގަ އެވެ.

ދެން ބެލީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަ ތަކެވެ. ސުޕަ މާކެޓު ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުން ބަލާ ފިހާރަތަކެވެ. މި ތަންތަނުގައި އަގުތައް ހުރީ ބާޒާރުގެ ފިހާރަތަކާ ހާސްބައި ތަފާތު ކޮށެވެ. މިއީ ކީއްވެގެން އަންނަ ބަދަލެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ތަފާތު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ވަކީީން ބޮޑު ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ފިހާރައެއް ހިންގާ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާރުކޭޓުން ރޯދަ މަހު ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބިދޭސީންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެގެންދާ އެއް ސަބަބަކީވެސް އެއީ އެވެ.

"މިހާރު ވެސް ލަކުޑި ބޯޓު ފަހަރުން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގެނެސް ވިއްކުމުގައި އިންޑިއާ މީހުން އުޅޭ. އެ މީހުން ބައެއް ފަހަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރޭ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހު ވާގޮތަކީ އެސްޓީއޯ މީގެ ތެރެއަށް ވަންނާތީ، އެމީހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯވެ،" ނަން ނުޖަހަން އެދި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ބިހެއްގައި މިހާރު ވިއްކާ އަގުން ބަލާނަމަ ބާޒާރުގެ ބައެއް ފިހާރަތަކާއި ބޮޑެތި ސުޕަމާކެޓުތަކާ 50ލ. ގެ ތަފާތެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެސްޓީއޯ އާއި ރެޑްވޭވް އަދި މި ފަދަ ބޮޑެތި ފިހާރަ ތަކުން ބިހެއް 1.50ރ. އަށް ލިބެ އެވެ. ބާޒާރުގައި މިހާރު ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް ތަކަށް ބަލާއިރު އަބަދު ވެސް އަގު ހެޔޮ ކަމަށް މީހުން ބުނަނީ މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވެވެ. މިކަން ޔަގީން ކޮށްދެނީ ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރާ "ބާޒާރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގު" ލިސްޓުންނެވެ.

މި އަހަރު އެ ލިސްޓު ނެތް ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ރޯދައިގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ހެޔޮކޮށް މުދާ ވިއްކާ އެއް ތަނަކަށް ރެޑްވޭވް އާއި އެސްޓީއޯ ވެ އެވެ.

ރެޑްވޭވް އިން ވާހަކަ ދެއްކި އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުދާ ހެޔޮކޮށް ވިއްކުމެވެ. ރޯދަ މަސް ނޫން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތަކީ އެއީ އެވެ.

"ރެޑްވޭވް ފިހާރަތައް މި ހިންގަނީ އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ނެތި. ފިހާރަ މި ހިންގަނީ ހަމަ ބިން ކުއްޔަން ދޭ ރޭޓުން ބިން ނަގައިގެން. މިއީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާ އޮތް ތަފާތަކީ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އަގު ހެޔޮކޮށް ބާވަތްތައް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެވުން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެން އޮތީ މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި ވިއްކާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާމާނެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކިޔަސް އެތަނުގައި ވިއްކާ ކަރައަކާއި ފަތް ބޮނޑިއެއް ނޫންއެހެން ހުރިހާ އެއްޗިއްސަކީ އިމްޕޯޓު މުދަލެވެ. މިތަކެތި ބާޒާރުގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން އަގު ހެޔޮކޮށް ނަގައިގެން ބައެއް ބިދޭސީން ދަނީ އެތަނުގައި ވިއްކަމުންނެވެ. ބުނަން ބޭނުން ނުވިނަމަވެސް މީގެ އަޑީގައި ދިވެހިން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިއެވެ.

އަގު ބޮޑު ކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ދަނޑުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ދަނޑު ހައްދާ މީހުންގެ ގިނަ ބަޔަކީ ބިދޭސީންނެވެ. އެމީހުން ކުރާ ކަމަކީ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ބާޒާށް ނެރޭ އެއްޗިހި މަދުކޮށްލަނީ އެވެ. މާލެ އަށް ސަޕްލައި ގެނައުން މަދު ކުރަނީ އެވެ. އެހެން ހެދުމުން އަގު ބޮޑު ވުމުގެ ޗާންސް 100 ގުނަ މަތިވެ އެވެ. ރޯދަ މަހު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ކުރާ ގޮތަކީ މި އެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ރޯދަ މަހުގެ ޝަކުވާއަކީ އަގު ބޮޑުވުމެވެ. މިކަމަކީ ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އަގު ހެޔޮވާ ނަމަ މި އަގު ހެޔޮވާނީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހުކޮޅަށްދާ ވަރަކަށް ޑިމާންޑް ދަށްވެގެންނެވެ.