މިނިވަން ގަލަމްގެ ނަކަލް ނެރުން

5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ
5 ޖޫން 2015: މިނިވަންކަމުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއި ކުރެއްވި ގަލަމްގެ ނަކަލު ނެރެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެ ގަލަމް އޮންނަނީ ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ އަތްޕުޅުގައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ