ކުޑަރިކިލު ބާމިސްކިތާއި އެނބުރޭ ދޮރު

ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ހުރި އުވަ މިސްކިތުގައި ހިމެނޭ އެނބުރޭ ދެ ދޮރަކީ އިހުގެ ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރު ދައްކުވައިދޭ މަސައްކަތެކެވެ. އެ މިސްކިތް އިމާރަތް ކުރެއްވީ އެ ރަށް ދުށް އެންމެ އިލްމްވެރި ބޭފުޅާ ކަމަށްވާ ނައިބު ކަލޭފާނެވެ. އެތަން މިހާރު ހުރީ ވީރާނާވެ ވަަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ އެވެ. -- އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު މިސްކިތުގައި ހުރި އެނބުރޭ ދޮރު: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކުޑަރިކިލު ބާ މިސްކިތް: އެތަން ދަނީ ވީރާނާވަމުން - އަލީ އަފާފް | އަވަސް