ކެންދޫ މަގާމްފުޅު

13 މޭ 2019، ކެންދޫ - ބ. ކެންދޫގައި ހުރި މަގާމްފުޅަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވި ތަބްރޭޒްގެފާންގެ ހަނދާނުގައި ބިނާ ކޮށްފައިވާ މަގާމްފުޅެކެވެ. އެ މަގާމްފުޅަކީ އިހުގައި ސަލަވާތް ފާތިހާ ކިޔަވައި އުޅުނު މަގާމް ފުޅަކީ ފަހަކާ ޖެހެންދެން ބަލަހައްޓާ އުޅުނު ބިނާއެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ތަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފަ އެވެ. -- އަލީ އަފާފް | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް
ކެންދޫ މަގާމްފުޅު: މިއީ މި ރަށުގެ ޝަރަފެއް އެކަމަކުނ ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރިވެފަ - އަލީ އަފާފު | އަވަސް