"ފްރީޒް" ބޭންޑްގެ ޝޯ ނިންމާލުން!

އެއް އިރެއްގައި މުޅި ރާއްޖެ އެއް އަޑަކަށް ގުގުމަމުން ދިޔައީ މަޝްހޫރު "ފްރީޒް" ބޭންޑުގެ އަޑެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެ ބޭންޑް ދިޔައަސް މުޅި ރަށް އެކަށް ކެކި، އުތުރި އަރައިގަނެ އެވެ. ފުރީޒް ބޭންޑްގެ ކޮންމެ ޝޯއަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ފޯރީގައި ބައިވެރިވި އެވެ. ފްރީޒް ބޭންޑުގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިޔުޒިކް ބޭންޑަކަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިތް ފަތަހަކޮށް "ގަނޑުކޮށް" ލެވުނު ހަމައެކަނި މިއުޒިކް ބޭންޑަކީ، ފުރީޒް ބޭންޑެވެ. އެކަމަކު އެއީ މާޒީ އެވެ.

އެންމެ މަޝްހޫރު ކަމާއި، އާންމު އެންމެންގެ އެންމެ ލޯބި ލިބުނު އެ ބޭންޑް ވުޖޫދުން ގެއްލިގެން ދިޔައިރު އެހެން ވެދާނެ ކަމަށް ހީކުރި އެއްވެސް މީހަކު ވެސް ނެތެވެ. ފްރީޒް ބޭންޑުގެ އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ލީޑަރުން ތިބި ނަމަވެސް އަބަދުވެސް އެންމެ އިސް އާޓިސްޓަކީ ކުރީގެ އެންމެ މަޝހޫރު، އަދި ދިވެހިން ދުވަހަކު ވެސް ދުށް އެންމެ މަގުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒް (އައްޔަ) އެވެ.

ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން އައްޔަ ވަކިވެގެން ދިޔައީ "ބްރޭކެއް ނަގަނީ" ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ލޯބިކޮށް ސަޕޯޓް ދިން އެންމެން ރޮއްވާލާފަ އެވެ. އައްޔަ އަކީ އޭރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގެ ސެލެބްރިޓީ އެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން ނުކުމެ އައްޔަ ފްރީޒް ބޭންޑާ ވަކިވެގެން ދިޔައަސް ފްރީޒް ބޭންޑު އޭގެ އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެ ބޭންޑުން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

އައްޔަ ލަވަ ކިޔުން ހުއްޓާލުމުން ބޭންޑް ލީޑް ކުރަން ޖެހުނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އިބްރާހިމް ރަމީޒް (އިބޭ) އަށެވެ. އައްޔަ ލަވަ ކިޔުން ހުއްޓާލި ފަހުން ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްވާން ދަންދެން އެ ބޭންޑުގެ ޝޯތައް ދިނުމުގައި އިބޭ އިސްވެ ނުކުމެ ނަގައިކިޔައި އުޅުނެވެ.

"އައްޔަ ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލި ފަހުންވެސް އަށް މަސް ދުވަސް ވަންދެން އަހަރެމެން ބޭންޑު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިން، ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ޝޯ ހުށަހަޅައިދީ މިޔުޒިކް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިން،" ފްރީޒް ބޭންޑް ނިމެން ދިޔަ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން އިބޭ ކިޔައި ދިނެވެ. "އަހަންނަކީ މިހަކު ބުނާ އެއްޗެއް ގަބޫލު ކުރާ މީހެއް ނޫން، އަހަރެންނަށް ވިސްނޭ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ދަލީލާއި ހެކި ލިބުނީމާ ނޫނީ އަހަރެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން، އެހެންވެ އެކަމުގައި އުޅުނީ،"

އިބޭގެ ބޭބެ، އައްޔަ، ލަވަ ކިޔުން ހުއްޓާލައި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ ދިއުން އެއީ ހަމަ ދިއުމަކަށް ނުވި އެވެ. ފަހުން އައްޔަގެ އެ ނިންމުން ބަދަލުވެގެން އައީ މިޔުޒިކާމެދު ދިނީ ގޮތުން އޮތް ގޮތް ސާފު ކުރަން އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވި ކަމަކަށެވެ.

އެ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި އިބޭ ވެސް މިޔުޒިކާ ބެހޭގޮތުން އަލުން ހޯދައި ދިރާސާ ކުރަން ފެށި އެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި މިޔުޒިކާއި ލަވަޔަކީ އިސްލާމް ދީން ތަރުހީބު ދޭ ކަމެއް ނޫންކަން އޭނާއަށް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާފުވުމުން ބޭބެ ފަހަތުން މިޔުޒިކާ ދުރަށްދާން ނިންމީ އެވެ.

"އެހިސާބުން އަހަރެން ހުއްޓާލީ! އަހަރެން ހުއްޓާލި ފަހުން ފްރީޒް ބޭންޑުގެ އެހެން ކުދިން ވެސް ނިންމީ ދެން ބޭންޑް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން، އަދި އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި އެގޭތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ވެސް އެހިސާބުން މިޔުޒިކު ކުޅުން ހުއްޓާލީ!" މިހާރު ރޭޑީއޯ އެޓޯލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިބޭ ކިޔައި ދިނެވެ.

އިބޭ، މިޔުޒިކާ ދުރަށް ދިއުމާއެކު ދެން ފްރީޒް ބޭންޑު އިތުރަށް ކޮޅަށް ނަގާނެ މީހަކު ނުވި އެވެ. އަދި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި ބޭންޑުގެ އެހެން މެންބަރުން ވެސް މިޔުޒިކްގެ ކެރިއާ އާ ދުރަށް ދިޔައީ އެވެ. ހަމަ އެ ހިސާބުން ފްރީޒްގައި މިޔުޒިކް ކުޅެން ބޭނުން ކުރި ހުރިހާ ސާމާނެއް ގެންގޮސް އޭގެ ވެރިޔާ، ބެންހާ ހަބީބުއާ ހަވާލުކޮށް ފްރީޒް ބޭންޑްގެ ޝޯތަކުގެ ސިލްސިލާއަށް ފަސް އަޅައި ނިންމާލީ އެވެ. އެ އަޑު އަހަމުން އައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގަނޑުވެފައި ބަލަން ތިބެވުނީ އެވެ.