މަޖިލިސް ތަރާވީސް

22 މޭ 2019، މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އަލަށް އަންނަ 19 ވަނަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވަނީ ތަރާވީހެއް ދެއްވާފަ އެވެ. މި ތާރާވީހުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
22 މޭ 2019، މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އަލަށް އަންނަ 19 ވަނަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވަނީ ތަރާވީހެއް ދެއްވާފަ އެވެ. މި ތާރާވީހުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
22 މޭ 2019، މާލެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި އަލަށް އަންނަ 19 ވަނަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވަނީ ތަރާވީހެއް ދެއްވާފަ އެވެ. މި ތާރާވީހުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް