އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާތައް

1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު (ކ) އާއި އެމްޑީޕީގެ މަންދޫބު އިބޫ ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން
އިބޫ: އޭނާގެ މައްޗަށް ތިން ތުހުމަތެއްކޮށް ތަހުގީގް ވަނީ ފަށާފައި -- އަވަސް ފައިލް ފޮޓޯ
1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު (ކ) އާއި އެމްޑީޕީގެ މަންދޫބު އިބޫ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ. -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން
1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު (ކ) އާއި އެމްޑީޕީގެ މަންދޫބު އިބޫ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ. -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން
1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު (ކ) އާއި އެމްޑީޕީގެ މަންދޫބު އިބޫ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ. -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން
1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ މަަޝްވަރާގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު އުމަރު. -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން
1 ޖުލައި 2015: އެމްޑީޕީ - ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / ހުސެިއިން ސިިނާން