ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު

8 މޭ 2019، މާލެ - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީގެ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު: މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ ދިވެހި ދަުލަތުގެ ފަރާތުން ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާގެ ޝަރަފު އަރުވާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ރައިސް ސޯލިހާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08 ޖޫން 2019 މާލެ -- ބޮޑު ވަޒީރު މޯދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް