ބައިސްކަލް އިވެންޓް

13 ޖޫން 2019، މާލެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ބަސްއިކަލް ބުރު: ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަމާލްކަން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.
13 ޖޫން 2019، މާލެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ބަސްއިކަލް ބުރު: ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަމާލްކަން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.
13 ޖޫން 2019، މާލެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ބަސްއިކަލް ބުރު: ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަމާލްކަން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.
13 ޖޫން 2019، މާލެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ބަސްއިކަލް ބުރު: ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަމާލްކަން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.
13 ޖޫން 2019، މާލެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ބަސްއިކަލް ބުރު: ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަމާލްކަން ދޭން ފަށާފަ އެވެ.