ޓީޓީއެމް ފެއާ ނިންމުން

14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމްއިން އަދާރަންގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓް: މި އަހަރުގެ ޓީޓީއެމް ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި އެވެ. މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވެ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އޯކާ
13 ޖޫން 2019:ޓީޓީއެމް ފެއާގައި ބައިވެރިވި ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމްއިން އަދާރަންގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓްގައި އެވޯޑު ދެނީ: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމްއިން އަދާރަންގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓް: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމްއިން އަދާރަންގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓް: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމްއިން އަދާރަންގައި ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓްގައި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ގާލާ ނައިޓް: މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް މީޓިންތައް:މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް މީޓިންތައް:މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު :މި އަހަރުގެ ފެއާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި؛ މި އެޖެންޓުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 3000 މީޓިން ހަދާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގެ ބައެއް ބައިވެރިވިން: ޓީޓީއެމް ފެއާ ބާއްވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީ 3.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަންއަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގެ ބައިވެރިއެއް: ޓީޓީއެމް ފެއާ ބާއްވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީ 3.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަންއަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގެ ބައެއް ބައިވެރިވިން: ޓީޓީއެމް ފެއާ ބާއްވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީ 3.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަންއަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް- ފޮޓޯ: އޯކާ
14 ޖޫން 2019: ޓީޓީއެމް ފެއާގެ ބައެއް ބައިވެރިވިން: ޓީޓީއެމް ފެއާ ބާއްވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީ 3.4 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަންއަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް- ފޮޓޯ: އޯކާ