ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް ފެށުން

17 ޖޫން 2019، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް - މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް މިއަދު ފެށި އެވެ. މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ފޯރަމް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް- 17 ޖޫން 2019: މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ފެށުން: މި ފޯރަމްގައި 35 ގައުމެއްގެ 27 ޖަމިއްޔާ އަކުން 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވޭ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް