ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރުން

20 ޖޫން 2019، ވީއައިއޭ - އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާ: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
20 ޖޫން 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ އަށް ލަގްޒަރީ މޭކަޕް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ތައާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެކް މޭކަޕުގެ އިތުރުން ޖޯ މެލޯން އާއި ޓޮމްފޯޑް- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް