ކޮޕާ އެމެރިކާ 2015

ޕެރަގުއޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ އަންހެލް ޑިމަރިއާ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޕެރަގުއޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ އަގުއޭރޯ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
އާޖެންޓީނާގެ މެސީ (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޕެރަގުއޭގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޕެރަގުއޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޕެރަގުއޭގެ އަގުއލާ (ކ) އާއި އާޖެންޓީނާގެ ޕަސްތޯރޭ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
އާޖެންޓީނާގެ މަޝެރާނޯ (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޕެރަގުއޭގެ ވަލްޑޭޒް މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
ޕެރަގުއޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ އަންހެލް ޑިމަރިއާ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
އާޖެންޓީނާގެ މެސީ (މ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޕެރަގުއޭގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ
އާޖެންޓީނާގެ މެސީ (މ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޕެރަގުއޭގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / އޭއެފްޕީ