މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން

27 ޖޫން 2019، މާލެ - މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް ދޫނިދޫގައި އިއްޔެ ފުލުހުން ބޭއްވި ހަރަކާތެެއްގައި ނައްތާލީ 3165 މައްސަލައަކުން ފުލުހުން ހޯދާފައި ހުރި 419 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. އެ ތަކެތީގެ އަގު 414 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- ދޫނިދޫގައި މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލަން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ފުލުހުންގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- ދޫނިދޫގައި މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލަން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ފުލުހުންގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- ދޫނިދޫގައި މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލަން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ފުލުހުންގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
26 ޖޫން 2019، ދޫނިދޫ -- މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެނީ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް