ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުން

މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 27 ޖޫން 2019: ފެން ކުންފުންޏަށް 24 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރި-ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް