ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން އެއްމޭޒަކަށް

އޮސާކާ (ޖޫން 29) - އެންމެ ބޮޑެތި އިގުތިސާދު ތައް އޮންނަ 20 ގައުމު ( ޖީ ޓްވެންޓީ) ގެ ވެރިންން އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށަށް ގޮސް ބާއްވާ ސަމިޓް، ޖީ20 ވަނީ ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީގައި ބާއްވައި ކާމިޔާބުކަމާއި ނިންމާލާފަ އެވެ. މި ސަމިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖޫން 28 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ސަމިޓުގައި ޖީ20 ގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ދައުވަތު ދެވިގެން ޖީ20 ގައި ނުހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ވެސް ވަނީ މި ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސަމިޓް ބާއްވާ ގައުމު ކަމުގައިވާ ޖަޕާނުގެ ރައީސް އަދި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޓްރަމްޕް އަދި ޕުޓިން ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އެކު ކުރިޔަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މޭ އަދި ޕުޓިން ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ކެނެޑާގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޕުޓިން އަދި މާކެލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ޑެލިގޭޓް ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓު ނިންމާލުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބްރިޓަންގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޭ ސައުދީ ޑެލިގޭޓާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޗައީނާގެ ރައީސް އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އެކު ކުރިޔަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބްރެޒިލްގެ ރައީސްއާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޓްރަމްޕް އަދި މާކެލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަދި ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުގެ ތަކުގެ ލީޑަރުންގެ އާއިލާތަށް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ޗައިނާ ، ޖަޕާން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން
ޖަޕާން ، 29 ޖޫން 2019 -- G20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސަމިޓް ބާއްވާ ގައުމު ކަމުގައިވާ ޖަޕާނުގެ ރައީސް އާއި އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޮޓޯ | ސީއެންއެން