ރައީސް ސޯލިހަށް ސިންގަޕޫރުގެ މަރުހަބާ

ސިންގަޕޫރު، 02 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގައުމުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދައްނަވާފަ އެވެ. މަރުހަބާ ދެންނެވުން އޮތީ ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސާގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރު އިސްތާނާގަ އެވެ. ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސާ ހަލީމާ ޔައުގޫބާއި ފިރިކަލުން މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަލްހަބްސީ އެވެ. -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ސިންގަޕޫރާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ސިންގަޕޫރާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ސިންގަޕޫރާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ސިންގަޕޫރު ، 2 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުން ރައީސްގެ ދެކަންބަލުންނަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެއްނެވުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް