ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ

މާލެ، 3 ޖުލައި 2019 - ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޯލް: މި ފެއާގެ މައި އެއް ސްޕޮންސަރަކީ މި ކުންފުންޏެވެ. އަދި މި ފެއާ އިންތިޒާމު ކުރަނީ ހައިރައިޒް އިންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގައި ހުރި ހެޕީ މާކެޓު ސްޓޯލް: އެ ކުންފުނިން ވަނީ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލާފައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޯލް: މި ފެއާގެ މައި އެއް ސްޕޮންސަރަކީ މި ކުންފުނި އަދި މި ފެއާ އިންތިޒާމު ކުރަނީ ހައިރައިޒް އިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޯލް: މި ފެއާގެ މައި އެއް ސްޕޮންސަރަކީ މި ކުންފުނި އަދި މި ފެއާ އިންތިޒާމު ކުރަނީ ހައިރައިޒް އިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" ގެ ސްޓޯލް: މި ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތެއް ނަގައި ތުލުސްދޫ އާއި ފުވައްމުލަކު ޗުއްޓީ ދަތުރެއް އަދި ޗެންނާއީ ދެކޮޅު ޓިކެޓު ދޭ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" ގެ ސްޓޯލް: މި ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތެއް ނަގައި ތުލުސްދޫ އާއި ފުވައްމުލަކު ޗުއްޓީ ދަތުރެއް އަދި ޗެންނާއީ ދެކޮޅު ޓިކެޓު ދޭ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" ގެ ސްޓޯލް: މި ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތެއް ނަގައި ތުލުސްދޫ އާއި ފުވައްމުލަކު ޗުއްޓީ ދަތުރެއް އަދި ޗެންނާއީ ދެކޮޅު ޓިކެޓު ދޭ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގައި ހުރި މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ސްޓޯލް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯ: މި ފެއާ ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯއިން ނެރެފައިވާ ކަރީ ފިޝް ބޯލްސް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯގެ ސްޓޯލް: މިފްކޯއިން ވަނީ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯއިން ނެރެފައިވާ ބާގަ ފިޝް - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯގެ ސްޓޯލުގައި ބައެއް ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯގެ ސްޓޯލް: މިފްކޯއިން ވަނީ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގެ މިފްކޯގެ ސްޓޯލް: މިފްކޯ އިން ވަނީ އާ ދެ އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯއަށް ހެޕީ މާކެޓުން ނެރެފައިވާ ޖޫސް ޕެކެޓުތަކެއް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯއަށް ހެޕީ މާކެޓުން ނެރެފައިވާ ޖޫސް ޕެކެޓުތަކެއް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯއަށް ހެޕީ މާކެޓުން ނެރެފައިވާ ޖޫސް ޕެކެޓުތަކެއް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯއަށް ހެޕީ މާކެޓުން ނެރެފައިވާ ޖޫސް ޕެކެޓުތަކެއް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގައި ހުރި ހެޕީ މާކެޓުގެ ސްޓޯލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް- މި ސްޓޯލުގައި އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް
މާލެ 3، ޖުލައި 2019: ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޝޯގައި ހުރި ހެޕީ މާކެޓުގެ ސްޓޯލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް- މި ސްޓޯލުގައި އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައިވޭ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް