ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް، އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެމްބަރުން ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މާލޭގެ ޖަމާލުއްދީނުގައި ދެ ފޮށި ބަހައްޓާއިރު، އައްޑޫގައި ހުންނަ ޝަރަފުއްދީން ސުކޫލުގައި ވެސް ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައި ވެއެވެ. - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް