މަސްވެރިނާއެެކު ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި

ގދ. ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުތައް ހޯދަން "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ގެ ނަމުގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރި ގިނަ މަސްވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތައް ސަރުކާރަށް ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. "މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރު ކުރަން" ނަމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށެއްގައި މި ފޯރަމްގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އަމްރެވެ. ސަރުކާރުގެ އެހެން ބައެއް އސް ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިނަދޫ ތަމްސީލު ކުރައްވައި މެންބަރުންނާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެވެ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 12 ޖުލައި 2019 -- މަސްވެރިންނާއި އެކު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ސެޝަން 3 -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް