ރައީސް ގދ. ތިނަދޫގައި

އަތޮޅު ތެރޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ ގއ. އަދި ގދ. ގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައި ވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓަށާއި ، އިންޖީނުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވާ އަތަންތަނުގެ ހާލަތު ގާތުން ވަނީ ބައްލަވާފައެވެ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގޭ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ކުނި ކޮށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގޭ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގޭ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އިންޖީނުގޭގޭ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ކުނި ކޮށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ކުނި ކޮށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް
ތިނަދޫ ، 13 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް ގދ. ތިނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ ކުނި ކޮށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ - ރައީސް އޮފީސް