ގާޒީ ހަސަންގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން

މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވަނީ އާމުންނަށް ހުޅުވައިލައިގެންނެވެ. އަޑުއެހުމަށް ހަސަން ސައީދު ވަޑައިގެންނެވީ ގާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލަ އެވެ. އޭނާ މިއަދުގެ ތަހުގީގުގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ބޭނުންވީ އަމިއްލައަށެވެ. ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރެއްވީ އޭނާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބައްލަވާ ކޮމެޓީގެ ޖޭއެސްސީގެ ދެ މެންބަރުންނެވެ. އެއީ ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހިމެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ކީރިތިކުރައްވަނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ފަހު ހަސަން ސައީދު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ކީރިތިކުރައްވަނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ހަސަން ސައީދު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ފަހު ހަސަން ސައީދު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރަރު މަސްތޫރު ހުސްނީ-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 14 ޖުލައި 2019 -- ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް