ނޭޕާލަށް ކުރާ ވިއްސާރަ

ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ: ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ނޭޕާޕްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވެސް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަލް ޖަޒީރާ އާއި ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް
ނޭޕާލަށް މިހާރަ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ- ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮނޑުވުމާއި ގުޅިގެން 50 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އަދި 10،000 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފަ- ފޮޓޯ- އަލް ޖަޒީރާ/ ދަ ހިމާލިޔަން ޓައިމްސް