ރޯދަ ބާޒާރު

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް ކައިރީގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
މަސް މޭރުކޭޓުގެ މަސް ކަނޑާ ސަރަހައްުދުގައި ބަަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ރާނބާ ފަތް ބޮނޑިއެއް ކޮނޑަށް ލައިގެން ލޯކަމް މާރުކެޓް ސަރަހައްދުން މީހަކު ދަނީ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
މަސް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް ކައިރީގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނަން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުން މީހަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
މަހެއް ހިފައިގެން ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު: މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމުން މަގުތަކަށް ލުއިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ- އަވަސް ފައިލް ފޮޓޯ
ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް ސޭޓު ގޮޅީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް ކައިރީގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރީ ރަނގަޅުވޭ. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއް -- ފޮޓޯ / މުހައްމަދު ސިނާން