ރައީސް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއެކު

މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ގާނޫނީ ފަންނުގެ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްކޯއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް