އެފްއެޗްއޭއެމް 2019

މާލެ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލްޑިވްސް 2019 ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ބައިނަލަގްވާމީ މި ފެއާއަކީ ކޮންމެ އަހަރުކަވެސް ބާއްވާމުން އަންނަ ފެއާ އަކެވެ. މި އަހަރުގެ މި ފެއާގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކާއި އެޝިޔާގެ އެހެން ގައުމު ތަކުގެ ބައިވެރިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މި ފެއާގެ އެންމެ މުހިންމު ސެގްމެންޓް ކަމުގައި ވާ ކަލްނަރީ ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 16 ޖުލައި 2019 -- ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލިޑިވްސް 2019 ގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް