ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފާހަގަކުރުން

މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ މަޝްހޫރު ޔޯގަޓް ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަން ރާއްޖެ އަށް މި ބްރޭންޑް އެތެރެކުރާ ސޯސަން ފިހާރައިން ވަނީ ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވާފައެެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދެވެ. ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓް ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިއުޓްކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް މި ހަފްލާގައި ވަނީ ހަދާނި ލިޔުން ދީފައެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 17 ޖުލައި 2019 -- ޕަސްކުއަލް ޔޯގަޓަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ގޮތުން ސޯސަން ފިހާރައިން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް