ހައްޖަށްދާ މީހުނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވީއައިއޭ ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދި އަރަބިއްޔާއަށް ދާ ދިވެހިންނާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. ނައިބު ރައީސް އެމީހުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޑިޕާޗާ ހޯލްގަ އެވެ. ނައިބު ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވީ މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރެއިން މައްކާއަށް ފުރާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ކަމުގައިވާ "ޒައީ ގްރޫޕް" ގެ ހަވާލުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރަންދާ މީހުނާ އެވެ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވީއޭއައި ، 21 ޖުލައި 2019 -- މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ ހައްޖުވެރިންނާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް