ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްގައި

ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ޑެނީ ފޯރގެ ދަޢުވަތަކަށް ވަނީ ސީޝެލްސް އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ބައެއް އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާ އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވަފުދުގެ ޝަރަފުގައި ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވަނީ ރަސްމީ މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ސީޝެލްސްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ރައީސްގެ ދެކަންބަލުން ވަނީ ޒިޔަރަތް ކޮށްފައެވެ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުނަށް ސީޝެލްސްއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި މަޝްހޫރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވާ ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާ ޝީސެލްސްއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުނަށް ސީޝެލްސްއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުނަށް ސީޝެލްސްއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުނަށް ސީޝެލްސްއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވާ ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާ ޝީސެލްސްއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ސީޝެލްސް ، 03 އޮގަސްޓު 2019 -- ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވާ ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް