އަދީބު މާލެ ގެނައުން

އިންޑިއާއަށް ފިލަން ދިޔަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މާލެ ގެނެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިރޭ ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރީ މިރޭ 10:30 ހާއިރު އެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު މީގެކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އަދީބު ހުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ އަދީބު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް