އެންމެން ބަނދަރުތަކަށް

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ލިބޭ ބަންދަށް ރަށްރަށުގެ އެމީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފުރުމަށާއި ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ރަށްރަށަށް ފުރާ މީހުންނާއެކު މިއަދު މާލޭގެ ބަނދަރުތައް ވަނީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެސް ބާރުބޮޑުވެފައިވާއިރު މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު މާލެއިން ފުރައިގެން ދާނެ އެވެ. ގިނަ ބޯޓުފަހަރުތަކާއި ފްލައިޓްތައް ވެސް ވަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓިކެޓެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. - އަހުމަދު އަޔާދު | އަވަސް
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު
08.08.2019 މާލެ : ބޮޑު އީދަށް ދީމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފުރަން ބަނދަރުތަކަށް ވަނީ ޖަމާވެފަ -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު