ރައީސްގެ އީދު ސަލާން ކުރުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި އީދު ނަމާދަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް