އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު

ބްރެޒިލްގެ އެމޭޒަން ޖަންގަލި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ އަނދަމުންނެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް އޭކަރެއްގެ ސަރަހައްދު ޖަންގަލިން އަނދައިގެން ދެއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ސްޕޭސް ރިސާޗް އިން މި ޖަންގަލީގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތައް ބެލުމަށް ފަހު ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް އެ ޖަންގަލިން 332160 އޭކަރުގެ ސަރަޙައްދު އަނދައިގެން ދިޔަ އެވެ.
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް
25 އޯގަސްޓް 2019 -- އެމެޒަން އަލިފާންގަނޑު ރޯވެ އަނދަނީ ، މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ހަރަކަތްތެރި ވަމުން -- ފޮޓޯ ރިއުޓަސް