ރޯދަ މަސް އެކި ގައުމުތަކުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ގުރުއާން ކިޔަވައި އަޅުކަމުގައި: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި ބަޔަކު ކަރާ ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި ބަޔަކު ކަރާ ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
މަސްޖިދުލް އަގުސޯގެ ހަރަމްފުޅުމުގައި މީހަކު ދުއާކުރަނީ: އިޒްރޭލްގެ ދަތިކުރުމާ ހުރެ ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ރޯދަ މަސް ވެފައި ވަނީ އުނދަގޫ މަހަކަށް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސްރީލަންކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ސްރީލަންކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ބަޔަކު ނަމާދުގައި: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ކުއްޖަކު މިސްކިތެއްގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އަންނަ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެއް.
ކުއްޖަކު މިސްކިތެއްގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އަންނަ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެއް.
ސްރީލަންކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
އެފްރިކާގައި ބަޔަކު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ހާއްސަ މަހެއް.
ތުރުކީގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި މީހަކު ނަމާދު ކުރަނީ: މިއީ މުސްލިމުންނަށް ތަފާތު މައްސަރެއް.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މާރުކޭޓެއްގައި މީހަކު ތަކެތި ވިއްކަނީ: މުސްލިމު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ބަލައި އިބްރަތް ހޯދަން ޖެހޭ
ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބަޔަކު ޖޫސްތައްޔާރުކޮށްގެން ބަހަނީ: ރޯދަ މަހަކީ ތަފާތު މަހެއް.