ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ ލޯންޗުކުރުން

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ، ވޯލްޑްކަޕުގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ފީފާއިން މިހާރު ވަނީ ލޯންޗު ކޮށްފަ އެވެ. ލޯގޯއިން ދޭހަ ކޮށްދެނީ ގަތަރުގެ އަރަބި ސަގާފަތެވެ. ލޯގޯ ލޯންޗު ކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއް ވަގުތެއްގަ އެވެ.
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލޯގޯ- ލޯގާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގަތަރުގައި- ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ