ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވަރު ހުޅުވުން

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު" ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވަރު" ލަންކާގައި މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. މި ޓަވަރަކީ 17 ބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 350 މީޓަރު އުސްމިނުގެ ޓަވަރެކެވެ. ޓަވަރު ހުޅުވައި ދެއްވީ ސްރިލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސްރިސޭނާ އެވެ. މި ޓަވަރު ލަންކާއަށް އަޅައި ދިނީ ޗައިނާއިންނެވެ. މިއީ ލަންކާގެ ތަރައްގީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަ އިމާރާތެކެވެ.
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ ސްރިލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސްރިސޭނާ ހުޅުވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޑެއިލީ މިރާ
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: ތިލިނާ ޕޮޓޯގްރަޕީ
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: އަމާލް ޕޮޓޯގްރަޕީ
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: ޒިންހުއާ
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: ޒިންހުއާ
ދަ ކޮލަމްބޯ ލޮޓަސް ޓަވާ -- ފޮޓޯ: ޒިންހުއާ