ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ހިތްދަތި ވަގުތުކޮޅު

އަބަދަށްފަހި މަގުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގައި ހާދިސާގައި މަރުވެދިޔަ އުމުރުން 46 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އަސާހަރާގައި ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. މި ޖަނާޒާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ބައިވެރިވި އެވެ. ޝައުނާގެ ދެ ދަރިންނާއި އޭނާގެ ބޭބެ ވެސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވި އެވެ. ޝައުނާ އެންމެ ފަހުން ފޯނު ކޮށްފައިވަނީ ވެސް ބޭބެ އެވެ. ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ބޭބެއަށް ވަަރަށް ފުން ހިތާމައެއް ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ޝަފީއު | އަވަސް